Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Ystâd Parc Busnes Mamhilad

Mae Ystâd Parc Busnes Mamhilad, sy’n eiddo i Johnsey Estates, yn gwmni datblygu eiddo blaenllaw yn ne Cymru. Mae Ystâd Parc Mamhilad yn cynnig gofodau busnes am brisiau cystadleuol iawn i fusnesau a mentrau mewn lleoliad gwych sy’n ffynu.

Mae’r ystâd wedi’i gosod mewn ardal gwledig deniadol ar ffiniau Torfaen a Sir Fynwy, ger ffordd ddeuol yr A4042, hanner ffordd rhwng Casnewydd a’r Fenni.

Beth bynnag yw eich gofynion, o ystafell sengl i lawr unigol, uned fawr neu fwy, beth am wneud Ystâd Parc Mamhilad yn gartref i’ch busnes? Gallwch gymryd un swyddfa sengl o dan ein cynllun pecyn rhent hyblyg. Rydym yn cynnig hyblygrwydd heb ei ail a chymorth i helpu gydag unrhyw newidiadau a thwf wrth i’ch busnes ddatblygu. Un o’r prif fanteision yw ein bod yn gweithio ar y safle ac yn gallu helpu gyda’ch anghenion ac ymdrin ag unrhyw ymholiadau sydd gennych er mwyn cefnogi’ch busnes yn ôl yr angen.

Yr hyn a gynigiwn:

 • Ystod eang o swyddfeydd modern, wedi’u hailwampio a rhai y gellir eu haddasu – mae’r swyddfeydd wedi’u hadnewyddu a’u moderneiddio i safon uchel gyda lliwiau llachar a bywiog, sy’n eu gwneud yn lle croesawgar a chyfforddus i weithio a chwrdd ag eraill.
 • Ystod eang o fannau diwydiannol a mannau warws – mae amrywiaeth o opsiynau gofod diwydiannol a warws ar gael yn Ystâd Parc Mamhilad
 • Digonedd o le i barcio am ddim –Mae gan ystâd y Parc nifer o lefydd parcio ceir ar y safle yn ogystal â maes parcio mawr i ymwelwyr.
 • Lleoliad rhagorol –Mae Ystâd Parc Mamhilad wedi’i leoli mewn ardal gwledig hyfryd ar ffiniau Torfaen a Sir Fynwy, yn Mamhilad ger Pontypŵl. Mae’r cysylltiadau heolydd yn arbennig o dda gan fod yr ystâd wrth ymyl ffordd ddeuol yr A4042, hanner ffordd rhwng Casnewydd a’r Fenni gyda chysylltiadau â’r M4 a M50 a M5.
 • Costau rhent fforddiadwy – Mae ein costau rhent yn gystadleuol iawn – un peth yn llai i chi boeni amdano wrth redeg eich busnes.
 • Trefniadau meddiant hynod hyblyg – yn yr hinsawdd fusnes ddeinamig a newidiol hon, mae hyblygrwydd yn bwysig. Ar Ystâd Parc Mamhilad mae gennym amrywiaeth o drefniadau meddiant i weddu eich anghenion busnes.
 • Mynediad 24/7 – Rydym yn gwybod ei bod yn bwysig cael mynediad i’ch swyddfa neu weithle ar unrhyw adeg a ddymunwch.
  • Trefniadau diogelwch. Wedi’u staffio am 24 awr gyda theledu cylch cyfyng- mae gan yr ystâd borthdy diogelwch gyda rhwystr a system mynediad ffob.
 • Cysylltiad â’r rhyngrwyd trwy ffibr cyflymder uchel (cost ychwanegol) – gallwch benderfynwch ar gyflymder eich cysylltiad yn dechrau ar 5Mbit/s + @ £25 + TAW/mis i 50Mbit/s @ £250 + TAW/mis. Mae cyflymderau cyflymach ar gael ar gais.
 • Argaeledd VOIP – p’un ai ydych yn chwilio am wasanaethau llais, fel llinellau a galwadau, systemau ffôn neu becynnau ffonau symudol busnes, mae Datakom yn gallu darparu eich holl anghenion telathrebu mewn un lle.

Hunan-storio

Mae gan Barc Mamhilad storfeydd hunan-storio yn cynnig 8 troedfedd x 20 troedfedd wedi eu prisio’n gystadleuol iawn mewn cyfleuster dan do o fewn gofod un o’n ffatrioedd .

Storio carafán

Mae gan yr ystâd ddau gyfleuster ar gyfer storio carafannau, ac mae’r ddau am bris cystadleuol iawn.

Caffi ar y Parc

Un o brif fanteision Ystâd Parc Mamhilad yw’r caffi ar y safle ar gyfer brecwast a chinio, gydag amrywiaeth eang o brydau a byrbrydau poeth ac oer o ansawdd uchel.

Campfa

Un fantais o weithio yn Ystâd Parc Mamhilad yw bod campfa weithredol ar y safle. Gallwch ddod a’ch nodau busnes a ffitrwydd ynghyd gan taw Crossfit Shadow Valley yw un o’r uwch gyfleusterau CrossFit yn Nhorfaen.

Meithrinfa

Rhywbeth at ddant rhieni neu warcheidwaid plant ifanc sy’n gweithio yn Mamhilad Stad y Parc yw meithrinfa hyfryd Little Stars, sy’n eich galluogi chi i fynd i’r gwaith yn hapus gan wybod bod eich plant gerllaw, yma ar y safle.

Office space available to rent

With flexible terms, affordable rent, and a range of benefits, our office spaces are ideal for any business needing in-house facilities and room to grow.

Rent office space

Make an enquiry

Complete the form below and we will contact you as soon as possible regarding your enquiry:

  By submitting this enquiry form you agree for your details to be processed in accordance with our privacy policy. If you subscribe to our newsletter, Mamhilad Park Estate will use the information you provide to contact you to inform you of any news relating to Mamhilad Park Estate. Any email address you supply will never be sold to third parties. You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at enquiries@jeuk.wales. We will treat your information with respect. For more information please see our privacy policy. We use Mailchimp to send our email updates. By ticking the subscribe box above you acknowledge that the information you provide will be transferred to Mailchimp for processing in accordance with their Privacy Policy.